logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Illustrasjon av et isfjell

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Hva er FNSP?

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) er to ting på én gang. Vi består av over 50 nettsteder som dekker alle helseforetak i spesialisthelsetjenesten i Norge. I tillegg er vi et nasjonalt felleskap som forvalter en stor felles nasjonal database med pasientinformasjon som blir gjenbrukt på nettsidene våre og i andre tjenester.

Med over 50 nettsteder, over 2000 aktive redaktører og mange millioner sidevisninger i måneden, er FNSP blant landets største nettsteder. Ved at innholdet skrives én gang i den nasjonale basen for pasientinformasjon, sparer vi tid vi kan bruke på pasientbehandling, reduserer forskjeller og øker kvaliteten på innholdet på tvers av helseforetak og regioner. Informasjonen i FNSP vises i flere kanaler og er tilgjengelig for gjenbruk av alle gjennom åpne data. Dette øker mulighetene for å nå lokale, regionale og nasjonale mål innen pasientens netthelsetjeneste. Det foreligger nasjonale føringer på bruk av FNSP.

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

Primærhelsetjenesten, som drives av kommunene har ansvar for fastlegene, legevakt, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt.

Spesialisthelsetjenesten er den andre delen av helsevesenet. Dette er sykehus, institusjoner og tilbud innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og habilitering. Du finner også tjenester som skal bidra til å stille riktig diagnose (røntgen, MR, laboratorier med mer), forsyning av medisiner (sykehusapotek) og gode IKT-systemer.

Spesialisthelsetjenesten i Norge er delt i fire helseregioner

Helse Nord

Helse Midt

Helse Vest

Helse Sør-Øst

I hver helseregion er det et regionalt helseforetak som sørger for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Selve driften av sykehustjenestene og apotekene gjøres av helseforetakene under hver helseregion.

FNSP eies av de fire helseregionene i fellesskap.

Kvaliteten på innholdet sikres gjennom robuste forvaltningsrutiner og tydelig lokalt og regionalt eierskap. I tillegg har FNSP en nasjonal medisinsk og helsefaglig redaksjon med klinikere og sykepleierressurser som bidrar med arbeidet.

FNSP skal bidra til pasientens digitale helsetjeneste med enhetlig informasjon fra spesialisthelsetjenesten, som er lett tilgjengelig, har høy kvalitet og som bidrar til en mer bærekraftig helsetjeneste. 

God og kvalitetssikret informasjon der du er når du trenger det!
Målet for felles pasientinformasjon

FNSP ble lansert i 2016 og har en tett tilknytning til helsenorge.no.  På helsenorge.no samles informasjon om sykdom og diagnoser, mens på FNSP er det informasjon om hva som skjer før, under og etter et besøk på sykehuset. Gjennom integrasjoner får man overganger mellom tjenestene, slik at man kan lese om kliniske studier fra FNSP inne på helsenorge.no, eller lese om diagnoser fra helsenorge.no på FNSP.

FNSP er:

  • ...tjenesten felles publiseringsverktøy for nettsteder for helseforetak, private-ideelle sykehus og selskaper som utgjør den offentlige spesialisthelsetjenesten
  • ...tjenesten felles base med pasientinformasjon som er bygget opp av spesialisthelsetjenesten ved samarbeid på tvers av regioner, helseforetak og fagfelt
  • …en forvaltningsmodell for felles pasientinformasjon som sikrer faglig godkjent, oppdatert informasjon om behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten og ved det enkelte helseforetak og behandlingssted
  • ...en interregional organisasjon for styring og samarbeid om felles publiseringsverktøy og pasientinformasjon fra spesialisthelsetjenesten

Vil du vite mer om FNSP

Informasjon om strategi, eierskap, ansatte og medisinsk og helsefaglig redaksjon

Les mer om FNSP
Puslespill
Sist oppdatert 06.02.2024