logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Diagram

Åpne data

Informasjon fra nettstedene hentes ut og vises i andre kanaler. Dette åpner et mulighetsrom for god pasientinformasjon flere plasser enn på sykehusenes nettsider. Vi håper dette kan føre til spennende innovasjon.

Flere tjenester henter i dag god og kvalitetssikret data fra Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten (FNSP). Dette er tidsbesparende, øker kvalitet, reduserer forskjeller i informasjon og øker mulighetene for pasientens netthelsetjeneste.

Gjennom åpne data​ kan aktører hente ut informasjon om behandlinger, undersøkelser, kliniske studier, kurs, arrangementer, og annen informasjon.

Målet er å invitere inn til innovasjon og nytenkning rundt hvor og når pasienter mottar informasjon, for eksempel knyttet til en kommende undersøkelse eller behandling. Vi vet at pasienter har et stort informasjonsbehov. Det gir merverdi både for pasienter og for foretakene at pasienten er så informert og opplyst som mulig. Ved å åpne opp for at andre kan bruke den kvalitetssikrede informasjonen vi har, håper vi å bidra ytterligere til at pasienter får all den informasjonen de trenger å få på rett sted og til rett tid.

Vi håper at apputviklere, innovasjonsprosjekter og andre kan forbedre eksisterende tjenester eller lage nye, gode apper som kommer våre pasienter til gode.


Bruke åpne data fra FNSP

Å bruke FNSP sine åpne data er gratis og består av data fra over 50 foretak. Samlet utgjør disse spesialisthelsetjenesten i Norge. Informasjonen i datasettene er av ikke sensitiv art og omhandler ikke pasientdata. Informasjonen er faglig godkjent i de enkelte foretakene, noe som gir flere beskrivelser av én undersøkelse eller behandling, tilpasset lokale forhold.

Dataene som er tilgjengelig inneholder informasjon om hva som skjer før, under og etter en behandling eller undersøkelse, kontaktinformasjon, adresse og beskrivelse av oppmøtestedet. Innholdet er delt opp i flere biter, tilsvarende det som vises på nettsiden, slik at man kan vise hele eller deler av innholdet avhengig av kanal og kontekst. 

Datasettet tilbys i et API (Application Programming Interface) som støtter både enkeltoppslag, sammensatte søk og nedlastning av komplett datasett. Dataene leveres i maskinlesbare og standardiserte formater (JSON). 

Du må registrere deg som bruker for å få tilgang til datasettene. Dokumentasjon og beskrivelse er tilgjengelig ved pålogging. 

På dev.fnsp.no kan du hente ut våre data

Alle våre data er tilgjengelig med vilkår fra lisensavtalen Norsk lisens for offentlige data (NLOD) utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartemenentet. Det betyr at alle fritt kan benytte våre data gratis, men at det er knyttet enkelte vilkår til bruken.

 

Standardiserte kodeverk

FNSP benytter flere kodeverk for å systematisere sine data. Dette gjør at de som henter ut data, kan sette dette i en kontekst i eget system. Dermed kan man sikre at data fra oss omhandler det samme som data i systemet som henter dem inn.

Eksempler på kodeverk i FNSP:

RESH (Register for enheter i spesialisthelsetjenesten

SNOMED CT (samling av medisinske termer, synonymer og definisjoner)

HTK (Helsetjenestekatalogen)

HRCS (Health Research Classification System)

CRISTIN (Current Research Information System in Norway)

FHIR og Schema (begge delvis)

 

Data fra FNSP

Når man henter ut data fra FNSP, vil man alltid få ut informasjon som er faglig vurdert og godkjent i det enkelte foretak. Dette betyr at du ikke kan hente ut én nasjonal tekst om hva pasient må gjøre før en MR-undersøkelse av hodet, men kan hente ut denne informasjonen per foretak. Dette fordi forberedelsene ikke alltid er like og det er viktig at informasjonen er korrekt i forhold til hva pasienten møter i det enkelte foretak.

 

Videreutvikling av API i 2024

I 2023 flytter hele FNSP over på ny teknisk plattform. I løpet av 2024 vil APIet bli videreutviklet med nye datasett ut i fra innmeldte ønsker og behov.

 

Eksempler på datasett man kan hente ut

Dette endepunktet gir deg alle kliniske studier lagt inn i Felles nettløsning. Mange av de kliniske studiene er merket med Snomed-koder for tilknyttet diagnose og målgruppesegment. Endepunktet lar deg også hente ut en spesifikk studie basert på en gitt Snomed-kode.
Videre får du ut kategorien studien tilhører, et sammendrag av innholdet i den, status per nå og hvilke foretak som er involvert. Til slutt får du også lenke til nettsiden der den kliniske studien bor.

Endepunktet gir deg alle arrangementer ved alle foretak fram i tid. Arrangementene er merket med relevant nettsted og språkversjon.
Arrangementer inkluderer behandlingskurs som kan være relevante i behandlinger. Et typisk eksempel er startkurs for diabetes. 

Dette endepunktet gir alle nettsteder i Felles nettløsning inkludert helseregionen det aktuelle helseforetaket tilhører samt aktuell språkkode for nettstedet og URL.

Endepunktet for behandlinger og undersøkelser kaller vi prosedyrer - siden det favner om begge deler og er i tråd med terminologien i Snomed CT. 
En spørring på /prosedyrer gir alle enkeltbehandlingene og undersøkelsene som respons. 
Du kan også få ut hvilke foretak som har tatt i bruk aktuell enkeltbehandling eller undersøkelse via /prosedyrer/{behandling}.  
Ved å spørre på /prosedyrer/{behandling}/{foretak}/ kan du finne ut om en gitt prosedyre tilbys ved det aktuelle foretaket.

Søk etter side gitt behandlings-id og organisasjonsnummer returnerer en behandlingsside, sted- eller avdelingsside.

Åpne data fra FNSP

Du må registrere deg som bruker for å få tilgang til datasettene. Dokumentasjon og beskrivelse er tilgjengelig ved pålogging. I løpet av 2024 vil APIet bli videreutviklet med nye datasett ut i fra innmeldte ønsker og behov.

 

På dev.fnsp.no kan du hente ut våre data
Diagram
Sist oppdatert 19.12.2023