logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

– for spesialisthelsetjenesten i Norge

Føringer for nettsteder på internett

1. september 2023 vedtok nasjonalt systemeierforum for FNSP føringer for nettsteder på internett. Føringene skal brukes i alle fire helseregionene og blir omarbeidet til styrende dokument. Jobber du i spesialisthelsetjenesten må du se på egne regionale retningslinjer som bygger på følgende nasjonale føringer:

1.      Hensikt

Disse prinsippene beskriver føringer for å opprette og utvikle nettsteder og nettadresser i den offentlige spesialisthelsetjenesten i Norge.

Formålet er å framstå tydelig og enhetlig for helseforetakenes målgrupper. Dette er særlig viktig overfor pasienter/pårørende og medarbeidere.

 

2.      Definisjoner 

Nettsted: En samling av nettsider under samme organisatoriske enhet, som f.eks. et helseforetak, som ligger åpent tilgjengelig på internett med målgrupper utover egne ansatte.

Nettside: Side på et nettsted.

Nettadresse: Adressen eller banen til en nettside eller annen ressurs på et nettsted. Er bygget opp av komponentene underdomene, domene, toppdomene, lokal bane og navn på ressurs. Også kalt URL eller lenke, og inkluderer da ofte informasjon om hvilken protokoll som benyttes (som regel “http” eller “https”) Eksempel: https://www.helseforetak.no/bane/nettside.

Domene: Et domene, eller domenenavn, er kort fortalt hovedadressen folk bruker for å besøke et nettsted. Det er også hva som kommer etter @ i en e-postadresse. F.eks. www.helseforetak.no og post@helseforetak.no.

Toppdomene: Toppdomene er det som er rett etter punktumet bak domenenavnet. Som regel er domenenavn knyttet til toppdomener basert på landskoder og sier noe om hvor nettstedet hører hjemme. F.eks. www.helseforetak.no.

Underdomene: Et underdomene er den delen av adressen som kommer før selve domenenavnet og indikerer at du er på et eget underområde knyttet til hovednettstedet du besøker. F.eks. labanalyse.helseforetak.no.

Forkortelsen «www» som oftest tar opp plassen til underdomene i en adresse står for «World Wide Web» og indikerer at du er på hovedadressen til et nettsted og ikke et underdomene. F.eks. www.helseforetak.no. 

Kortadresse: Alternativ adresse eller alias for nettadressen til en nettside. Også kalt “snarvei”. Adressen lages i FNSP. Eksempel: En nettside med adressen www.helseforetak.no/underområde/endaetunderområde/nettsidenavn kan settes opp med adresse www.helseforetak.no/kortadressenavn for å gjøre det lettere å både lese og skrive inn adressen manuelt.

 

3.      Omfang 

Føringene gjelder alle regionale helseforetak med underliggende helseforetak i Norge.

Den beskriver nettsteder, domener og snarveier på internett.

 

4.      Nettsteder på internett 

4.1  Innledning

Alle helseforetakene i Norge er på samme publiseringsplattform: Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP).

Samarbeidet har som mål at nettsidene skal være en del av behandlingsforløpet for  pasienter og pårørende. FNSP-samarbeidet er unikt med tanke på hvordan  pasientinformasjon blir den sentrale delen av sykehusenes nettsider, og ved at  informasjon om for eksempel behandlingsmetoder kan deles og gjenbrukes på tvers av helseforetak og nettsteder.

FNSP benyttes også for nettsider med andre målgrupper, eksempelvis fag-til-fag, beredskapshendelser og samhandling med kommunehelsetjenesten.

 

4.2  Hovedregler

  • Alle helseforetak, med underliggende virksomhet, skal ha nettstedene sine på FNSP. Dette ivaretar blant annet krav til personvern, universell utforming og informasjonssikkerhet. Gjennom samarbeid og deling av informasjon, begrenses kostnader og ressursinnsats.
  • Det skal ikke opprettes nettsteder for målgruppen pasient og pårørende utenfor FNSP.
  • Behandlingsinformasjon til pasienter skal publiseres på helseforetakenes nettsider – og den skal i størst mulig grad hentes fra nasjonalt fellesinnhold. Den kan tilpasses lokale behov. Innholdet kan gjennom åpne data hentes ut fra FNSP og vises i andre kanaler og apper. Diagnoseinformasjon publiseres på og av helsenorge.no og hentes automatisk inn i FNSP.
  • Alle som ønsker nye nettsted, må først vurdere om FNSP kan dekke behovet. Dette gjøres i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i aktuelt foretak.
  • Dersom det mangler funksjonalitet i FNSP, skal forslag om ny funksjonalitet og endringsønsker meldes inn i henhold til gjeldende rutine.

 

4.2.1        Underliggende virksomheter

Underliggende tjenester som har driftslinje i, eller via, et helseforetak skal ha nettsider i FNSP under det helseforetaket de tilhører, slik som eksempelvis lærings- og mestringssentre, og nasjonale og regionale kompetansetjenester/-nettverk.

Prosjekter skal ikke ha nettsteder utenfor FNSP og heller ikke egne domener. Snarveier  bygges under det foretaket de tilhører, eks: www.helseforetaket.no/prosjektnavn.

 

4.2.2 Tredjepartsløsninger 

Det skal ikke brukes tredjepartsløsninger der det finnes løsninger i FNSP. 

Eksempel på tredjepartsløsninger som er tillatt: Påmeldingssystemer og betalingsløsninger for kurs, da dette er funksjonalitet som per i dag ikke ligger i FNSP.

 

4.3 Selvstendige nettsteder i FNSP

Det kan opprettes nye nettsteder hos FNSP utenom helseforetakets nettsted. Dette kan være nettsteder hvor de fire helseregionene samarbeider. Det kan også opprettes ved samarbeid med andre sektorer eller tjenestenivå utenfor spesialisthelsetjenesten og hvor dette samarbeidet kommer frem som avsender av informasjonen.

Alle nettsteder hos FNSP skal ha fastsatt ansvarlig redaktør og egne ressurser for å vedlikeholde nettstedet. Det er en fast årlig kostnad for å ha et eget nettsted på FNSP.

Forslag om nye nettsteder hos FNSP skal fremmes gjennom  kommunikasjonsdirektøren i aktuelt regionalt helseforetak. Ved uenighet avgjør kommunikasjonsdirektøren i det regionale helseforetaket den aktuelle saken, og vurderer om det er behov for at saken tas opp i nasjonalt systemeierforum for FNSP. 

 

4.4. Nettsteder utenfor FNSP

Dersom FNSP ikke kan tilby nødvendig teknisk funksjonalitet, kan andre publiseringsløsninger vurderes brukt. 

Forslag om andre publiseringsløsninger skal fremmes gjennom kommunikasjonsdirektøren i aktuelt helseforetak til regionalt systemeierforum for FNSP i helseregionen. Målet er å få til en så lik praksis som mulig. Ved uenighet avgjør kommunikasjonsdirektøren i helseforetaket saken gjelder. 

For nettsteder utenfor FNSP skal webredaktørene opprette side i FNSP på helseforetakets nettsted med kort tekst og lenke videre. Dette for at relevante nettsteder utenfor FNSP skal være godt tilgjengelig i søk.

 

4.5 Kortadresser og domener

Alle HF-ene bygger navnet på sitt domene slik: www.navnpåhelseforetak.no eller som en forkortelse for foretak som: www.hnt.no

Kortadresser bygges slik: www.helseforetak.no/snarveinavn og lages i FNSP.

Det er ikke tillatt å bruke underdomener som kortadresser som peker til innhold på samme nettsted. Subdomener kan brukes til andre tjenester utenfor FNSP. Eksempelvis skal ikke adresser som www.kortadresse.helseforetak.no benyttes, men formen www.helseforetak.no/kortadresse.

 

5. Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for disse prinsippene er kommunikasjonsdirektør/-sjef i helseforetakene og i RHFene. Spørsmål om og avvik fra prinsippene skal meldes til disse.

 

6. Relevant informasjon

For bruk av logoer og profilelementer, skal nasjonal profilhåndbok følges. En tilpasset versjon av profilhåndboken er laget for FNSP

Sist oppdatert 22.03.2024