logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Bli en del av FNSP

Det er flere alternative løsninger for å bli en del av Felles Nettløsning for Spesialisthelsetjenesten (FNSP). Enten å bli en del av eksisterende nettsted, som en site-i-siten på et eksisterende nettsted, eller som et frittstående nettsted.

1. september 2023 vedtok nasjonalt systemeierforum for FNSP føringer for nettsteder på internett. Her kommer det tydelig frem at FNSP er den ønskede plattformen for eksterne nettsteder for alle i spesialisthesletjenesten.

For å flytte et eksisterende nettsted eller opprette et nytt nettsted, må det sendes inn et søknadsskjema fra kommunikasjonsdirektør i eget foretak til Team FNSP.

Søknadsskjema skal kun sendes om du skal opprette eller flytte et helt nettsted inn som et eget nettsted på FNSP. Skjema finner du nederst på denne siden.

Å sikre høy webkvalitet innenfor innhold, teknologi, sikkerhet og lovmessige krav kan være utfordrende, spesielt når informasjonen er fragmentert på flere nettsteder med ulike forvaltningsstrukturer. For å sikre en enhetlig tilnærming og opprettholde høye standarder, er det et krav spesifisert i oppdragsdokumentet for 2024 i HSØ og HVE (og en anbefaling i HN og HM), at helseforetakene skal vurdere risiko knyttet til nettsteder som bruker andre publiseringsløsninger enn FNSP.

Videre er det forventet at nettsteder som inneholder informasjon rettet mot pasienter eller pårørende blir prioritert for å overføres til FNSP. Dette gjelder også nettsteder som kan bidra til å styrke spesialisthelsetjenestens og helseforetakenes posisjon som attraktive arbeidsgivere, og ledende aktører innen helseforskning, utdanning og opplæring av helsepersonell. Målet er at foretakene skal overføre disse nettstedene til FNSP for å oppnå en mer helhetlig og effektiv tilstedeværelse på internett.

Med tanke på den økende forekomsten av falske nettsteder, klare retningslinjer for innholdsorganisering, og brukertester som viser at brukere har vanskeligheter med å finne kvalitetssikret informasjon fra offentlig sektor, er det av største viktighet å styrke foretakets kommunikasjon på den offisielle nettsiden ved å integrere eksterne nettsteder som en del av et eksisterende nettsted. Dette vil gjøre det enklere for brukerne å verifisere ektheten av nettstedet, sikre redaksjonell støtte i tråd med organisasjonens retningslinjer, og gi økonomiske og stordriftsmessige fordeler.

Hovedmålet med å flytte eksterne nettsteder inn på FNSP må altså være at de også blir en del av helseforetakenes eksisterende nettsteder. Kun unntaksvis skal de bli flyttet inn som nye nettsteder.

 

Inn som del av eksisterende nettsted

Inn som site-i-siten på eksisterende nettsted*

Inn som nytt nettsted**

Hva får du

- Dele og hente informasjon fra andre nettsteder på FNSP

-Sikker og driftssikker plattform som oppfyller lovkrav til offentlige nettsteder

 

- Dele og hente informasjon fra andre nettsteder på FNSP

-Sikker og driftssikker plattform som oppfyller lovkrav til offentlige nettsteder

-Egen logo (hvis man har lov til det i forhold til profilprogram), egen brødsmulesti, utvidet fargeprofil, egen meny og søk.

 

- Dele og hente informasjon fra andre nettsteder på FNSP

-Sikker og driftssikker plattform som oppfyller lovkrav til offentlige nettsteder

-Egen logo (hvis man har lov til det i forhold til profilprogram), utvidet fargeprofil, meny, søkeinnstillinger, beredskapsmeldinger med mer.

-Et helt eget nettsted og kontroll på «alt»

 

Supportlinje (opplæring/hjelp)

Via foretaket man er ansatt i

Via foretaket man er ansatt i

Team FNSP for nettansvarlig på nytt nettsted ***

Melde videreutvikling /endringer

Via foretaket man er ansatt i

Via foretaket man er ansatt i

Team FNSP for nettansvarlig på nytt nettsted

Kostnad

Gratis

Gratis

Kostnad som beskrevet lengre ned i dokumentet

*Alternativet site-i-siten blir aktivert i april 2024. Alternativet gjelder ikke nettstedet spesialisthelsetjenesten.no

**Det er kun valget «inn som nytt nettsted» som har økonomisk kostnad og som krever utfylling av dette skjemaet

*** Fra 3. juni 2024

Hvert foretak bærer det juridiske ansvaret for sine egne nettsteder. Kommunikasjonsavdelingen i det aktuelle foretaket bør delta aktivt i en omfattende vurdering av hvert eksternt nettsted før den lokale kommunikasjonsdirektøren sender en søknad til Team FNSP.

Prioritering for vurdering:

 • Nettsteder som ikke har gjennomført nødvendige risikovurderinger og implementert sikkerhetstiltak mot potensielle angrep
 • Nettsteder som inneholder informasjon for pasienter og pårørende, dernest fag, forskning, utdanning og opplæring av helsepersonell
 • Nettsteder med betydelige årlige driftskostnader
 • Nettsteder med mye besøk (volum)
 • Nettsteder som ikke oppfyller krav til universell utforming

For å sikre at vurderingen utføres grundig og nøyaktig, er det viktig at skjemaet fylles ut i samarbeid med nettstedets ansvarlige redaktør og den nettansvarlige i foretaket.

1.      Nettsteder inn på foretakets eksisterende nettsider

Å flytte innhold manuelt fra et eksternt nettsted inn på foretakets eget nettsted på FNSP er kostnadsfritt. FNSP har en fleksibel modell som tillater tilgangsstyring til hele eller deler av nettstedet på flere nivåer. Man kan beholde redaksjonsmodellen man har på et eksternt nettsted inn på FNSP.

Å være en del av nettsidene til foretaket vil medføre at man følger foretakets drift-, support- og forvaltningsmodell. Man må også følge FNSP og foretakets grafiske profil(håndbok). Det er ikke mulig med eget design eller tekniske funksjoner, utover det som er for foretaket generelt eller som er teknisk mulig på en site-i-siten.

Alternativet site-i-siten er et teknisk oppsett som gjør det mulig å ha en annerledes profil til nettstedet på et valgfritt sted i strukturen. Fra denne siden og alle underliggende sider, vil da kunne ha egen logo (hvis man har lov til det i følge profilprogram), egen brødsmulesti, utvidet fargeprofil, egen meny og eget søk. Ved kjøp av et domene som peker direkte mot disse sidene, vil det mer eller mindre fremstå som et eget nettsted. Unntaket vil være at adressen til siden vil være under det overordnete nettstedet i adressefeltet i nettleseren og på søketjenester som Google.

 

2.      Nettsteder inn på FNSP som et nytt nettsted

 

Ved å flytte et nettsted over som et frittstående nettsted på FNSP vil dette sette økte krav til den eller de som skal drifte nettstedet. Et nettsted som ikke er fra en juridisk selvstendig enhet, vil automatisk falle inn under foretakets ansvarsområde, men de som skal drifte nettstedet må ha egnet kompetanse til dette. Man må følge designmanualen til FNSP, og det er ikke mulig med eget design eller datakode som ikke er via NHN.

Det er en oppstartskostnad på kroner 60.000 per nettsted som faktureres ved innflytning. Deretter vil det for hvert påfølgende år være en årlig kostnad fastsatt av Nasjonalt systemeierforum. For strategiperioden 2021 til 2024 er dette på kroner 50.000 per kalenderår. Denne prisen vil bli oppjustert fra og med 2025, bli indeksregulert årlig, og er en del av avtalen mellom FNSP og nettstedet. Prosjektbaserte initiativ må derfor ha plan for drift og vedlikehold utover prosjektperioden.

3.       Manuell flytting versus migrering

 

Manuell flytting

Manuell flytting av et nettsted gir flere fordeler, spesielt ved å rydde opp i gammelt innhold og strukturere det gjenværende på en mer effektiv måte. Dette tillater også oppbygging av nettstedet i samsvar med FNSP-mekanismer, noe som gir en forbedret arbeidsprosess og langsiktig forvaltning av nettstedet. Det gir muligheten til å skape en mer optimal og tilpasset nettstedserfaring.

Selv om det er mekanismer i FNSP som lar deg enkelt klippe og lime inn innhold, er det viktig å erkjenne at manuell flytting kan være tidkrevende, og det er ikke alltid realistisk å gjennomføre, spesielt for nettsteder med betydelig innholdsmengde.

Teknisk migrering av et nettsted

Fra andre halvår 2024 vil det være mulig å bestille en teknisk migrering fra ditt nåværende nettsted til FNSP. Migreringen vil bli håndtert som et prosjekt, og det vil påløpe kostnader knyttet til utviklingen av migreringskoden, som det nåværende eksterne nettstedet er ansvarlig for å dekke.

Den nøyaktige kostnaden for migreringen avhenger av den tekniske kompleksiteten på det eksisterende nettstedet, omfanget av innholdet som skal flyttes, og eventuelle tilpasninger. Det er derfor utfordrende å gi en eksakt prisestimering før en grundig utredning er gjennomført for hvert nettsted.

Generelt sett kan kostnaden for migreringen variere mellom type nettsted, men det anslås å ligge i området mellom 100.000 og 500.000 kroner. Dette estimatet tar hensyn til de individuelle behovene til hvert nettsted og sikrer en tilpasset migreringsprosess som ivaretar tekniske krav og innhold. Høyere nøyaktighet på migreringsdetaljer øker kostnadsnivået. Det vil alltid være en viss andel av nettstedet som må flyttes manuelt, og man må påberegne en manuell gjennomgang etter migrering.

For å få nettstedet migrert, må det bli inkludert i en prioritert kø som administreres av Team FNSP. I løpet av andre halvår 2024 anslår vi at Team FNSP og Norsk Helsenett (NHN) vil ha kapasitet til å gjennomføre migrering av ett nettsted per måned.

Dette vil være en planlagt og koordinert tilnærming for migreringen. Hvert nettsted blir nøye vurdert og inkludert i tidsplanen, basert på prioriteringer fastsatt av det nasjonale systemeierforumet. Dette sikrer en jevn og effektiv prosess mens vi tar hånd om hvert nettsteds unike behov.

 • I første omgang prioriteres nettsteder som ikke trenger migrering av kapasitetshensyn.
 • I løpet av 2024 vil Team FNSP få stillinger som kan bidra med opplæring og support til nettansvarlige for alle nettsted på FNSP.
 • Det er besluttet at alle redaktører til nettsteder på FNSP må være ansatt i spesialisthelsetjenesten. I løpet av 2024 vil det blir åpnet mulighet for enkelte ansatte ved norske universiteter som har Azure AD med MFA mot brukerkonto, til å få redaktørtilgang.
 • Utvikling av ny funksjonalitet og endringer i kode utføres kun av NHN på direkte bestilling fra Team FNSP. Det er ikke mulig å bestille endringer direkte selv og/eller ha egne utviklere.
 • Fremtiden til spesialisthelsetjenesten.no er ikke bestemt og det flyttes ikke nye nettsteder inn der før dette er avklart av nasjonalt systemeierforum.
 • Nettsteder med begrenset levetid (eksempelvis konferanser eller lignende hvor nettstedet har en levetid på kun ett eller to år) opprettes som site-i-siten og ikke som eget nettsted

 • Ha en dedikert nettstedansvarligrolle, som ikke er personavhengig, men en rolle som følger nettstedet i hele dets levetid
 • Ha en ansvarlig redaktør, som ikke er personavhengig, men en rolle som følger nettstedet
 • Aktiv deltagelse i regionale/nasjonale fora for nettansvarlige, slik at man får nødvendig informasjon om drift og bruk av nettstedet
 • Følge FNSP sin gjeldende innholdsstrategi
 • Følge FNSP sin drift-, support- og forvaltningsmodell
 • Følge FNSP sitt profilprogram

 

Sist oppdatert 14.03.2024