logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Strategi

Nettsidene er den offentlige spesialisthelsetjenestens digitale ansikt utad og en viktig del av helhetlig kommunikasjon med omverdenen. Gjennom nettsidene skal spesialisthelsetjenesten framstå enhetlig, profesjonell, tilgjengelig og trygg. Videre er det fastslått et prinsipp om at alt innhold som kan være felles, skal være felles i nettløsningen.

 

Plan for 2024:

Spesialisthelsetjenesten har fire primære ansvarsområder: Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

For å ivareta disse oppgavene er spesialisthelsetjenesten avhengig av godt og kompetent personell. En stor utfordring i årene framover er å beholde og rekruttere helsepersonell,- personell som tiltrekkes av muligheten for kompetanseutvikling, forskning og innovasjon. 

Mål for innholdet på nettsidene

 1. Pasientinformasjonen skal være konsistent og pålitelig, lett tilgjengelig, oppdatert, av høy kvalitet. Informasjonen skal henge sammen med informasjon til pasienter på helsenorge.no, som er det offentlige nettstedet for informasjon om og tilgang til helsetjenester for 
  befolkningen.
 2. Tilrettelegging og synliggjøring av riktig innhold på nettsidene skal bidra til å styrke spesialisthelsetjenesten og sykehusene sin posisjon som attraktiv arbeidsgiver og som ledende aktør innen helseforskning og utdanning av helsepersonell. 


Mål for teknisk drift og løsning

 1. Gjennom felles forvaltning, samarbeid og en profesjonell og enhetlig avtalepart til NHN, spares ressurser i sykehusene.
 2. Funksjonalitet som utvikles skal legge til rette for deling av innhold nasjonalt. 
 3. Det skal tilrettelegges for integrasjon med andre relevante datasystemer for god informasjonsflyt.

 

Målgrupper for nettstedene


Primærmålgrupper:

 • Pasienter og pårørende (særlig for sykehusenes nettsteder)
 • Helsepersonell, forskere og kompetansemiljøer
 • Jobbsøkere

Sekundærmålgrupper:

 • Eiere, samfunnsaktører og myndighetspersoner
 • Befolkningen
 • Andre regionale og lokale helseforetak
 • Samarbeidspartnere
 • Media

Innhold på nettsidene

Vi skal bidra med samordnet og kvalitetssikret informasjon fra spesialisthelsetjenesten. 

Målet er at sykehusenes nettsider bidrar til trygghet og mestring hos pasienter og pårørende. FNSP bygger på visjonen om at pasienten skal få «god og kvalitetssikret informasjon der du er når du trenger det.»


Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere får god informasjon og tilrettelagte verktøy på nett for opplæring og utdanning. Ved å bidra til å samordne og synliggjøre det gode arbeidet i regionene, understøtter vi arbeidet med å utdanne helsepersonell til hele helsetjenesten og samtidig bruke det helsepersonalet vi har bedre. Gjennom dette vil vi også gjøre oss attraktive for nye og eksisterende 
arbeidstakere. 


Forskning i spesialisthelsetjenesten er nødvendig for å sikre et kvalitativt godt og oppdatert diagnostikk- og behandlingstilbud, og er en forutsetning for videreutviklingen av helsetjenesten. Vi skal gi medarbeidere og forskere fra andre institusjoner (som universitet og forskningsinstitusjoner) god informasjon og hjelp til å formidle forskningen via nettstedene i FNSP.


Teknisk løsning

Vi skal være en profesjonell og enhetlig avtalepart til NHN som leverer tjenester som er ressursbesparende – både økonomisk og via utvikling av arbeidsflyt for tidsbesparende forvaltning for medarbeidere.


Vi skal legge til rette for å utvikle etterspurt funksjonalitet nasjonalt slik at alle nettstedene kan dra nytte av felles innhold og tekniske løsninger.


Vi ønsker å bidra til tilgjengelig kunnskap gjennom FNSP. En fremtid der innholdet på FNSP er åpent, tydelig kvalitetssikret og leverer nyskapende løsninger. Ved å gi tilgang til innhold, kan vi legge grunnlaget for en sømløs integrasjon som muliggjør ny innovasjon.


Informasjon til målgruppene

Alt innhold skal være relevant for de prioriterte målgruppene. Andre målgrupper når vi indirekte gjennom å rette oss mot primærmålgruppene.
Innhold til pasienter og pårørende FNSP har en viktig rolle i å tilby pasientene enhetlig nasjonal informasjon fra spesialisthelsetjenesten og å bidra til å øke deres helsekompetanse. Informasjonen skal være konsistent og pålitelig, lett 
tilgjengelig, oppdatert, og av høy kvalitet. Basen med pasientinformasjon i FNSP er den primære plattformen der all pasientinformasjon om undersøkelser og behandling fra spesialisthelsetjenesten skal lagres. FNSP skal være tilgjengelig i andre digitale plattformer der brukerne befinner seg, så brukerne kan ta informerte og kvalitetssikrede valg om behandling og helse.


Når helsepersonell har en pasient i behandling, må det være enkelt å gi god informasjon, og få bekreftelse på at pasienten har fått informasjonen som trengs for å møte forberedt og å kunne være med på samvalg om sin egen situasjon. Pasientinformasjonen på FNSP skal gjøre det lettere for helsepersonell å gi informasjon til pasienten der han/hun er, og hjelpe videre i prosessen. Digitale 
tjenester kan tilby mer interaktiv og personlig tilpasset informasjon med grunnlag i data fra FNSP. Pasienter kan få innsikt i sin egen helse, følge behandlingsplaner og ha direkte kontakt med helsepersonell. Appen Nimble og HelsaMi bruker allerede informasjon fra FNSP inn i sine tjenester.

Framtidig utvikling av FNSP skal bygges på brukernes ønsker og behov. Nettstedene er svært populære blant både innbyggere og helsepersonell, og det er viktig å ta hensyn til deres tilbakemeldinger for å forbedre tjenesten ytterligere.


Innhold til helsepersonell, forskere og jobbsøkere

Tilgang på kvalifisert helsepersonell til spesialisthelsetjenesten vil være en utfordring i årene framover. Hva kan innhold på nettsidene bidra med for å beholde og rekruttere medarbeidere?

 

Kompetanse

Vi vet at muligheten for å videreutvikle kompetanse er svært viktig for medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten.
Nettsidene kan brukes til å vise fram de rollene og den kompetansen som allerede finnes i sykehusene og helseforetakene. Det kan bidra til å tiltrekke nye medarbeidere og synliggjøre ulike kompetanseområder for alle medarbeiderne.

Gjennom nettsidene kan også ulike kurs, informasjon om opplæring og andre relevante kompetansehevende tiltak gjøres tilgjengelig.

I dag ligger de ulike kompetansenettverkene og –tjenestene dels innenfor FNSP og dels utenfor. Det bør vurderes å synliggjøre disse samlet og dermed at relevant innhold kan deles nasjonalt.


Utdanning

Informasjon om utdanning og verktøy som understøtter utdanningenes behov må være på plass for medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten. LIS-utdanningen og kurs for leger bruker allerede FNSP. Samtidig er det andre nettsteder og tjenester som ivaretar noe av opplæring, kurs og utdanning i de ulike regionene. 

FNSP skal ikke dublere disse, og heller ikke opprette områder og tjenester som «konkurrerer» med de etablerte kanalene. FNSP skal se om det er informasjon og innhold knyttet til dette som kan og skal deles nasjonalt gjennom nettsidene.


Forskning

Forskning er en av spesialisthelsetjenestens fire lovpålagte oppgaver. I dag er en forholdsvis liten andel av forskningsvirksomheten synliggjort, og det er svært ulikt presentert på nettsidene. Videre har Forskningsrådet stilt som et krav fra forskergruppedeltakelse at forskergrupper skal ha nettsider med engelsk tekst. Årsaken til dette er at det vil være internasjonale eksperter og evalueringskomiteer som skal evaluere fagmiljøene i Norge. Forskningsrådet har ingen krav til 
hvordan nettsidene skal se ut.


Kliniske studier, både behandlingsstudier og observasjonsstudier, publiseres i dag på nettstedet til det sykehuset som har hovedansvar for studien. Studiene deles på alle nettsider til sykehusene og blir vist i en oversikt både på det enkelte sykehus og hentes fra FNSP inn på helsenorge.no. Studiene kobles opp mot aktuell diagnose eller behandling der det er relevant. Kliniske studier som skal 
inkludere pasienter, skal settes opp med dato for start og slutt på inklusjon. 

De fire regionene har i juni 20232 fått et nytt oppdrag knyttet til kliniske behandlingsstudier. De fire regionene får overført ansvaret for utvikling, finansiering og drift av en nettportal med en tilnærmet sanntidsoversikt over behandlingsstudier. Det skal videre utarbeides en funksjonsbeskrivelse av dagens og fremtidige behov for en sanntidsoversikt over behandlingsstudier for hhv. pasienter, helsepersonell og forskere.

Sist oppdatert 14.12.2023