logo FNSP redaktørstøtte

Kliniske studier

Slik oppretter du og publiserer en klinisk studie på sykehusenes nettsteder og på helsenorge.no

Kliniske studier som skal legges ut på nettsidene er definert som: 

Kliniske studier. Alle kliniske behandlings- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til deltakerne i studien, og som er åpne for inklusjon.

Planlagte kliniske studier. Alle planlagte kliniske- og rehabiliteringsstudier som kan påvirke pasientforløpet til forskningsdeltakerne, der det foreligger REK-godkjenning, og der startdato er fastsatt. 

Alle sykehus har en nettside på sine nettsteder som heter kliniske studier. På disse nettsidene blir studier fra hele landet listet ut og vist, og kan filtreres på ulike kategorier. 

Det er alltid kun ett sykehus som publiserer en klinisk studie. Ved multisenterstudier er det sykehuset som er hovedansvarlig som publiserer den kliniske studien. 

Publisister 

Sykehuset bør vurdere hvor mange som skal ha tilgang til å publisere kliniske studier på nettsidene. Antall publisister må sees i sammenheng med blant annet: 

 • behov for opplæring
 • hvor ofte medarbeiderne skal publisere på sykehusets nettsted (ev. om vedkommende har rettigheter til å publisere på andre sider på nettstedet)
 • jevnlig kontroll / revisjon av innhold på nettsiden for studien
 • språklig kvalitet 
 • kobling til relevante behandlingstekster m.m.

Slik oppretter du en klinisk studie på ditt sykehus sitt nettsted 

Gå til ditt sykehus sitt nettsted i Optimizely i redigeringsmodus

I sidetreet til nettstedet, finn siden som heter «Kliniske studier» og velg Ny side under de tre prikkene til høyre: 

 

Velg sidetypen Klinisk studie:

 

Det er laget en ferdig word-mal som forskerne fyller ut for publisering på sykehusenes nettsteder og helsenorge.no. Denne er gjerne gjort tilgjengelig for forskere og ansatte i sykehusets elektroniske kvalitetshåndbok, intranett eller lignende.

Når du kopierer innholdet fra word-malen inn i feltene på nettsiden, gjør gjerne en kvalitetssjekk av tittel og tekst. Husk at teksten skal være informativ og forståelig for pasienter og pårørende.

Legg inn navn på siden (samme som tittel). Ikke bruk forkortelser, kolon, tankestrek eller parentes i tittel. Ikke skriv ‘Klinisk studie’ i tittelen. Bruk diagnose i tittel kun når dette er nødvendig for å sikre meningsinnhold. Diagnose fremkommer i øvrig tekst og ved kobling til behandling.

Med en god tittel, sikrer du også en god nettadresse (url) for nettsiden:

 

Du får nå opp selve siden og kan kopiere innhold fra word-malen over i de ulike feltene på nettsiden.

De ulike feltene i word-malen er lokalisert under ulike faner på nettsiden (se skjermbilde under). De fleste feltene finner du under fanen Innhold, og deretter fanene Kontaktinformasjon, Datoer og status, Metadata og Ansvarlig:

 

Under fanen Innhold, kopiér innhold fra word-mal til følgende felter:

 • Stikktittel [Kort tittel, forkortelse eller akronym for studien, eks. HAPPY-studien]
 • Vitenskapelig tittel [Enten norsk eller engelsk]
 • Ingress [Kort om studien]
 • Introduksjon [Innledning/formål - brødtekst]
 • Deltakelse [Hvordan melde interesse for studien - hvem kan delta]
 • Detaljer om deltakelse [Ulike kriterier for å bli inkludert i studien]
 • Gjennomføring [Hva innebærer studien]
 • Vær oppmerksom [Fordeler og ulemper med studien - innhold i dette feltet blir fremhevet i en gul boks på nettsiden]

 

Under fanen Kontaktinformasjon, kopiér innhold fra word-mal / fyll ut følgende felter:

 • Kontaktinformasjon [Kontaktperson-/er for studien, ev. telefonnummer og epost]
 • Samarbeid med [Samarbeidspartnere, andre sykehus]
 • Andre samarbeidspartnere [Eksterne samarbeidspartnere som ikke er i listen over andre sykehus]

 

Under fanen Datoer og status, kopiér innhold fra word-mal / fyll ut følgende felter:

 • Inklusjonsstart [Dato for når studien åpner for rekruttering av pasienter]
 • Inklusjonsslutt [Dato for når studien er stengt for rekruttering av pasienter]
 • Planlagt avslutning [Dato for når studien skal avsluttes]
 • Studien er avsluttet [Hak av her når studien er avsluttet. Den vil da ikke vises under filtreringene ‘Aktiv’ og ‘Aktiv, åpen for rekruttering’ i oversikten over kliniske studier]

 

Under fanen Metadata, fyll ut følgende felter:

 • CRISTIN-ID [ProsjektID fra Cristin. Søk studiens ID her: https://app.cristin.no. Om den ikke finnes i CRISTIN-basen, kontakt forskeren]
 • REK-ID [Dokument-ID fra SPREK, saksportalen for de regionale etiske komiteene. Ikke synlig for besøkende]
 • HRCS-kategorier [Behandlingskategori studien hører til. Flere valg er mulig - se skjermbilde og forklaring under] 
  • Velg HRCS-kategori under fanen Kategorier øverst til høyre i ressursfeltet
  • Under mappen For alle nettsteder, velg mappen Helsekategorier (HRCS)
  • Velg aktuell kategori-/ er ved å dra dem fra ressursfeltet og inn i feltet for HRCS-kategorier
 • Relevant for sykdom og behandling [Hvilken behandling kan studien knyttes til / ha relevans for. Flere valg er mulig. Se skjermbilde og forklaring under] 
  • Under fanen Kategorier øverst til høyre i ressursfeltet, velg mappen For alle nettsteder
  • Velg relevant behandling under mappen Behandlinger, Diagnoser eller Undersøkelser -> dra dem fra ressursfeltet og inn i feltet for Relevant for sykdom og behandling
    

Under fanen Ansvarlig, legg inn ansvarlig sykehus og fagansvarlig. Her er det også felter som kan brukes til informasjon for andre redaktører i løsningen. Disse feltene er ikke synlige for besøkende.

Sist oppdatert 01.07.2024