DEMO: Nye Aker 2031

Nye Aker sykehus skal være et akuttsykehus med lokal, - område- og regionsfunksjoner for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB), samt ha lokalsykehusfunksjoner innen somatikk.

En gruppe mennesker som går på en gate foran en stor bygning
Sammendrag

Nye Aker vil være lokalsykehus for en stor del av Oslos befolkning innen somatikk, og vil inneholde psykisk helsevern for voksne og barn og tverrfaglig spesialisert rusbehandling for hele befolkningen i Oslo (unntatt lokalsykehusfunksjoner som tilhører Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus). 

En bygning med folk som går rundt

Hele tomten for det nye sykehuset er 186 mål og ligger på en høyde over byen med utsikt til omgivelsene i flere retninger. Nye Aker blir et stort universitetssykehus med avansert behandling, stort pasientgrunnlag, komplisert logistikk og høye krav til samspill mellom ulike klinikker og avdelinger. Det nye sykehusets bygninger vil sammen med de eksisterende byggene legge til rette for fremtidens pasientbehandling. 

Bakgrunn

Målbildet for videreutvikling av Oslo universitetssykehus HF ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF i juni 2016 og godkjent i foretaksmøte i Helse SørØst RHF den  4. juni 2016. Målbildet innebærer at Oslo universitetssykehus HF utvikles som tre sykehus; et lokalsykehus på Aker (Nye Aker), et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad (Nye Rikshospitalet) og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. 

Byggestart for Nye Aker

Med offisiell markering av byggestart for Nye Aker er videreutviklingen av Oslo universitetssykehus godt i gang. Nye Aker blir et stort akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner for østlige bydeler i Oslo.

Nye Aker etableres sør for dagens hovedanlegg, og på anleggsplassen er det allerede stor aktivitet. Rivearbeidene knyttet til de gamle institusjonsbyggene og boligblokkene på tomta er snart sluttført. Senere i mars er grunnarbeidene i gang for fullt med boring, graving og sprenging.

En gruppe mennesker som står utenfor

– Dette er et lite spadetak med stor betydning, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol som også fremhevet at Nye Aker vil legge godt til rette for økt samhandling.

- Dette er en jubeldag for pasientene, for oss ansatte og for byen vår. Gamle bygg har begrensninger som hindrer oss i å jobbe effektivt og hensiktsmessig, og for å finne gode løsninger har flere hundre ansatte, på vegne av fagmiljøene, deltatt i medvirkningsgrupper helt siden konseptfasen. Vi har ikke fått alt vi ønsket oss, men vi har fått til veldig mange gode løsninger innenfor de rammene vi har fått, sa seksjonsleder Trine Tverberg, som har jobbet på Aker siden 1997. 

Administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Lein Bjørnbeth fremhevet at Nye Aker blir et komplett anlegg, også for forskning og undervisning, og at han gleder seg til å få bydelene i Groruddalen tilbake til Oslo universitetssykehus fra Ahus hvor de har hørt til siden 2008. 

Erna Hogrenning, leder av brukerutvalget i Oslo universitetssykehus, fremhevet i sin tale at godt tilrettelagte lokaler med pasienten i fokus er førende for bygging av nye sykehus, og at pasienter, brukere og pårørende har ventet lenge på nye og moderne sykehusbygg her i hovedstaden. 

Vi øker sengekapasiteten med

23 %

sammenlignet med i dag

En gruppe mennesker som sitter på en benk foran en stor bygning

Nye Aker er planlagt utbygd i to etapper, hvor største delen av utbyggingen er planlagt i første etappe. Etter utbygging av etappe 2 vil Nye Aker bli Norges største lokalsykehus med et samlet areal, inklusive ombygginger, på 206 800 m2. 

En stor glassbygning med mennesker og et stort glasstak
Mer på Innsiden

Nye Aker er dimensjonert med komplette lokalsykehus-funksjoner for Oslo øst og sør, og med psykisk helsevern for hele Oslo. Spesialisthelsetjenestene til befolkningen i Oslo sentrum og vest planlegges delt mellom Rikshospitalet, Lovisenberg diakonale
sykehus og Diakonhjemmet. Endelig fordeling av bydeler for  somatiske spesialisthelsetjenester vil skje av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med Oslo kommune. 

En bygning med grønt tak

I tillegg ligger det innslag av verdifull grønnstruktur på tomten, og det søkes å ta vare på flest mulig av eldre trær som både er viktige miljøskapende innslag og verdifulle biotoper. Der trær må hugges og grøntområder reduseres, skal disse erstattes med nyplantinger og grønne områder med ulik grad av park- eller hagemessig preg.

​​​​​​​Fakta om Nye Aker

Les forprosjektrapporten på Helse Sør-Øst sine nettsider.​ Denne ligger til grunn for planleggingen av et av landets største akutt- og lokalsykehus, som bygges vegg i vegg med dagens Aker sykehus og den nye legevakten som åpner november 2023. På Aker får vi et stort somatisk sykehus og samlet det meste av sykehusets behandling innen psykisk helse og avhengighet. ​

Økt sengekapasitet

Vi økser sengekapasiteten ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet med nærmere 23 % (319 senger) sammenlignet med det vi i dag har ved Ullevål, Aker og Rikshospitalet. Dette er somatiske senger i døgnområder, intensivsenger, observasjonssenger og postoperative senger. Vi får 303 senger til psykisk helse og avhengighet på Nye Aker. 259 døgnplasser til voksenpsykiatri og avhengighet, og 44 døgnplasser til barn og ungdom. I tillegg blir det poliklinikker og arealer til forskning og utvikling (FOU).   

Nye Aker får egen fødeavdeling med 11 fødestuer og 3 multifunksjonsrom for kvinner i svangerskap, fødsel og i barseltiden. Det blir 18 nyfødtintensivsenger.

Psykisk helse og avhengighet får bygg på mellom en og fire etasjer. 
Det blir moderne og lyse, luftige, trygge og gode innemiljøer, både for pasienter og medarbeidere. Det  blir ulike uteområder, både skjermede og mer åpne. ​

Det store akuttmottak får egne innganger for ambulanser, gående pasienter og et dedikert mottak for fødende. 

Nye Aker får transportforbindelse under bakken i kulverter mellom den nye legevakten og akuttmottak, for pasienter og ansatte. Det blir landingsplass for helikopter med direkte heis fra taket til akuttmottak og diagnostikk og intervensjoner. 

Andre featureartikler